پردیس فاز11 زون1

 زون یک فاز 11 پردیس این زون در شمال فاز ۱۱ با ۱۰۹ بلوک قرار دارد و مجموع واحدهای آن ۶۴۳۱ واحد مسکونی می شود.این زون مرتفع ترین زون فاز ۱۱ می باشد

Mobirise.com